Română | English | Italiano
AcasăStatut
Casa Frenţiu
CANTINA SOCIALĂ

Contact

Caritas Eparhial Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 3
410210 - Oradea, BH
ROMÂNIA

Telefon:

+40.359.418.212

Fax:

+40.359.418.211

Email:

caritaseparhial@yahoo.it

Statut

Capitolul I: Denumirea, Forma juridică, Sediul, Durata

Art. 1. Denumirea asociaţiei este: „CARITAS EPARHIAL ORADEA”.

Art. 2. Asociaţia „Caritas Eparhial Oradea” este o asociaţie de binefacere, organizaţie neguvernamentală, nonprofit, persoană juridică română, constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26 din data de 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii publicat în Monitorul Oficial nr. 39/31. 01. 2000.

Art. 3. Sediul asociaţiei este în localitatea Oradea, str. Episcop Mihai Pavel, nr. 4, jud. Bihor. Sediul asociaţiei poate fi schimbat ulterior, cu respectarea procedurilor legale. Asociaţia va putea înfiinţa sucursale şi filiale atât în ţară cât şi în străinătate.

Art. 4. Asociaţia „Caritas Eparhial Oradea” se constituie cu începere de la data dobândirii personalităţii juridice, pe o perioadă nedeterminată, până când realizarea scopului ei este actuală, posibilă şi legală.

Capitolul II: Scopul şi obiectul de activitate

Art. 5. Scopul asociaţiei este exclusiv umanitar, constând în acordarea unui sprijin eficient prin donaţii în alimente, îmbrăcăminte, medicamente, bani, prestări servicii, diferitelor categorii sociale defavorizate, fără deosebire de naţionalitate, religie, rasă, sex sau convingeri politice.

Art. 6. Obiectivele asociaţiei sunt:

a). Încurajarea şi promovarea ştiinţei, încrederii între oameni, justiţiei morale, ordinii sociale şi a păcii; binefacerea şi alinarea suferinţelor umanităţii.

b). Lupta contra foametei, mizeriei, bolilor şi a marginalizării de orice fel.

c). Implicarea directă în respectarea şi protejarea drepturilor copilului. Adopţii naţionale şi internaţionale.

d). Sprijinirea educaţiei în grădiniţe şi şcoli de diferite grade şi sisteme de învăţământ.

e). Susţinerea culturii şi sportului; promovarea principiului competenţei a poli-calificării şi mobilităţii profesionale.

f). Încurajarea eficientă a relansării agriculturii şi protecţiei mediului.

g). Educarea populaţiei spre caritate şi ridicare a nivelului moral al societăţii.

Art. 7. Mijloace şi modalităţi de realizare a obiectivelor asociaţiei:

Construirea şi sprijinirea construirii de spitale, cabinete medicale de consultaţii, cabinete stomatologice, case de tip familial pentru copiii în dificultate, cămine de bătrâni şi ospicii precum şi alte construcţii de interes public, inclusiv locuinţe sociale pentru săraci, bătrâni, sau bolnavi.

Colaborarea cu Direcţiile Generale Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului (DGJPDC) în cadrul unor proiecte de plasament şi reintegrare familială.

Colaborarea cu DGJPDC, cu Tribunalele Judeţene şi cu Inspectoratele de Poliţie pentru stabilirea situaţiei juridice a copiilor abandonaţi sau în dificultate.

Colaborarea cu Comitetul Român pentru Adopţii privind intermedierea adopţiilor naţionale şi internaţionale.

Colectarea şi distribuirea de ajutoare şi fonduri umanitare din ţară şi din străinătate.

Intervenirea promptă şi eficientă în cazul unor cutremure, incendii, inundaţii, radiaţii sau altor calamităţi declarate ca atare, prin acţiuni de prim ajutor medical, aprovizionare cu alimente, îmbrăcăminte şi cazarmament.

Intermedierea dotării şcolilor, spitalelor şi a altor instituţii, de cultură sau de interes public general, cu mobilier, instrumente profesionale şi calculatoare.

Organizarea de simpozioane, conferinţe, seminare, proiecţii de filme, excursii, schimburi de experienţă, cursuri de specializare şi alte activităţi care pot contribui la lărgirea orizontului cultural al elevilor, studenţilor sau cetăţeanului în general.

Publicarea de cărţi, broşuri şi alte materiale documentare.

Efectuarea de anchete sociale în teritoriu pentru individualizarea nevoilor reale ale cetăţenilor; stabilirea celor cu probleme sau afecţiuni cronice, ţinerea evidenţei acestora şi intervenirea periodică după necesităţi; vizitarea şi îngrijirea celor imobilizaţi sau greu transportabili prin organizarea unui serviciu special de asistenţă socială şi medicală la domiciliu. Respectarea demnităţii persoanei prin păstrarea discreţiei asupra situaţiei familiale a cetăţeanului.

Susţinerea prin burse de studiu sau intervenţii financiare ocazionale a copiilor cu reale posibilităţi intelectuale dar lipsiţi de posibilităţi financiare, pentru a urma studii cel puţin medii.

Desfăşurarea unor activităţi economice menite să aducă asociaţiei venituri, care vor fi folosite în exclusivitate pentru realizarea proiectelor umanitare şi de binefacere ale asociaţiei.

Colaborarea cu parteneri cu tradiţie din ţară sau din străinătate pentru promovarea agroturismului. Sprijinirea producătorilor agricoli şi încurajarea înfiinţării de ferme; procurarea, oferirea în sistem leasing, sau închirierea către aceştia a întregii game de maşini şi utilaje agricole necesare.

Organizarea de policlinici, farmacii şi cantine sociale.

Colaborarea cu alte asociaţii, fundaţii sau instituţii locale sau centrale abilitate să intervină în plan social, cultural, sau de protecţie a mediului.

Capitolul III: Patrimoniul asociaţiei

Art. 8. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei s-a constituit din vărsămintele efectuate de membri asociaţi fondatori şi este de 6.000.000 lei, valoare care depăşeşte prevederile minime legale adică dublul salariului minim brut pe economie stabilit prin H. G. nr. 101/2000.

Fondurile băneşti ale Asociaţiei –care completează patrimoniul iniţial, se vor constitui din:

- taxele de înscriere şi cotizaţiile membrilor fondatori şi membrilor asociaţi;

- dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;

- dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;

- venituri realizate din activităţi economice directe care vor avea un caracter accesoriu şi vor fi în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei;

- donaţii, sponsorizări sau legate;

- resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetul local;

- alte resurse legale;

Patrimoniul asociaţiei este distinct faţă de patrimoniul fiecărui asociat.

Pentru întregirea fondurilor băneşti ale asociaţiei se vor înfiinţa societăţi comerciale în temeiul Legii nr. 31/1990 modificată. Profitul obţinut va fi folosit pentru îndeplinirea obiectivelor asociaţiei.

Asociaţia va întocmi anual bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţ contabil, conform dispoziţiilor legale.

Art. 9. Patrimoniul asociaţiei este dedicat exclusiv scopurilor umanitare.

Capitolul IV: Organele de conducere şi competenţa lor

Art. 10. Organele de conducere ale asociaţiei sunt:

Adunarea generală,

Consiliul de Administraţie,

Preşedintele Consiliului de Administraţie.

Art. 11. Adunarea Generală este organul de conducere a asociaţiei şi principalul organism decizional al acesteia. Adunarea Generală va fi convocată de către persoana căreia i se încredinţează acest lucru din cadrul Consiliului de Administraţie.

Convocarea Adunării generale va avea loc oricând se va hotărî de Consiliul de Administraţie sau când se va cere în scris şi motivat de cel puţin o treime din numărul asociaţilor.

Adunarea Generală poate lua hotărâri la prima convocare în prezenţa majorităţii simple a asociaţilor, cu majoritate simplă de voturi, iar la a doua convocare cu majoritatea simplă de voturi a celor prezenţi.

Competenţa Adunării Generale cuprinde:

Stabilirea strategiei şi obiectivelor generale ale asociaţiei;

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi bilanţului contabil;

Confirmarea şi revocarea Preşedintelui propus de Episcop şi a Consiliului de Administraţie propus de Preşedinte;

Alegerea şi revocarea cenzorilor sau a Comisiei de cenzori;

Înfiinţarea de filiale;

Modificarea actului constitutiv şi al statutului;

Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei;

Exerciţiul dreptului de control permanent asupra Consiliului director şi cenzorului (Comisiei de cenzori);

Orice alte atribuţii prevăzute în Lege sau în Statut;

La propunerea Consiliului de Administraţie aprobă cuantumul taxei de scriere şi a cotizaţiei membrilor

Adunarea Generală se întruneşte odată pe an în Adunare ordinară, când se va prezenta şi raportul cenzorilor.

Convocarea Adunării generale extraordinare va avea loc oricând se va hotărî de Consiliul director pentru motive întemeiate sau când se va cere în scris şi motivat de cel puţin o treime din numărul asociaţilor.

Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii şi pentru asociaţii care nu au luat parte la aceasta sau au votat împotrivă. Asociatul care într-o anumită problemă supusă Adunării generale este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul IV inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

Hotărârile Adunării generale contrare legii, Actului constitutiv sau Statutului pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la Adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă. Termenul introducerii acţiunii este de 15 zile de la data la care a avut loc şedinţa sau în cazul în care au fost absenţi, de la data la care au luat cunoştinţă despre hotărâre.

Art. 12. Consiliul de Administraţie este compus din 3-5 membri, numiţi pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de realegere. În cazul imposibilităţii convocării Adunării Generale, la expirarea mandatului Consiliului de Administraţie, acesta se prelungeşte, de drept cu maxim 6 luni.

Consiliul de Administraţie asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale.

Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii:

Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei,

Încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

Aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei;

Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală;

Consiliul de Administraţie poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei.

Consiliul de Administraţie hotărăşte în toate problemele curente şi operative precum şi în toate problemele care nu au fost date expres în competenţa Adunării Generale a asociaţiei prin prezentul statut. Adunarea Generală va delega competenţa Consiliului director în perioada dintre Adunările Ordinare.

Art. 13. Preşedintele, iar în lipsa lui vicepreşedintele, reprezintă asociaţia în faţa autorităţilor şi a terţilor. În cazul în care preşedintele se va găsi într-una din situaţiile de imposibilitate de continuare a activităţii în cadrul asociaţiei locul lui va fi luat de către vicepreşedinte.

Art. 14. Pentru detalierea desfăşurării activităţilor specifice asociaţiei Consiliului director va adopta un regulament intern de funcţionare.

Art. 15. Adunarea generală va numi un cenzor, iar când numărul membrilor va depăşi cifra 100, va numi o Comisie de cenzori.

Competenţele cenzorului (Comisiei de cenzori):

- verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

- întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării generale;

- poate participa la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot.

Capitolul V: Membrii asociaţiei

Art. 16. Asociaţia „Caritas Eparhial Oradea” are până în prezent, ca membri pe cei trei asociaţi fondatori, cuprinşi în Procesul verbal de constituire a asociaţiei, proces verbal care face parte integrantă din prezentul statut.

Art. 17. Calitatea de membru poate fi dobândită de către persoanele fizice sau juridice a căror cerere de aderare a fost avizată de către Consiliul de Administraţie şi aprobată de către Adunarea Generală.

Art. 18. Calitatea de membru se pierde la cerere sau prin hotărârea Adunării Generale la propunerea Consiliului de Administraţie, în următoarele cazuri:

- prin neîndeplinirea şi nerespectarea condiţiilor prevăzute în prezentul statut;

- prin neplata contribuţiilor stabilite, timp de 1 an;

- prin desfăşurarea unor activităţi contrare scopului şi intereselor asociaţiei;

- prin emiterea unor declaraţii publice legate de activitatea asociaţiei, fără autorizarea Consiliului director;

- prin hotărârea Consiliului director când acesta are motive temeinice pentru excludere.

Capitolul VI: Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei

Art. 19. Asociaţia se va dizolva:

a) De drept:

În momentul în care scopul pentru care a fost constituită nu se mai poate fi realiza, dacă în termen de trei luni de la constatarea acestui fapt nu se schimbă scopul;

În cazul în care este imposibilă constituirea Adunării generale sau a Consiliul de Administraţie în conformitate cu prevederile statuare, dacă această situaţie durează mai mult de un an;

În situaţia în care numărul membrilor asociaţiei se reduce la mai puţin de trei, dacă aceasta nu a fost complinit timp de trei luni,

b) Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

Când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

Când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

Când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

Când asociaţia a devenit insolvabilă;

Când asociaţia nu a obţinut autorizaţia administrativă necesară desfăşurării activităţii propuse;

c) Prin hotărârea Adunării generale:

Prin dizolvarea asociaţiei în urma Adunării generale având ca obiectiv pe ordinea de zi acest lucru, în termen de 15 zile de la data şedinţei se va depune la Judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială asociaţia îşi are sediul, Procesul-verbal autentificat.

Procesul-verbal se va înscrie în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

În urma dizolvării asociaţia intră în lichidare, în scopul realizării activului şi plăţii pasivului.

Pe parcursul lichidării asociaţia îşi păstrează personalitatea juridică.

Procedura de lichidare se face potrivit prevederilor legale în materie.

În cazul în care dizolvarea va interveni ca urmare a hotărârii Adunării generale, acesteia îi revine rolul de a numi lichidatorii.

Odată cu numirea lichidatorilor va înceta mandatul Consiliul de Administraţie.

Patrimoniul rămas în urma lichidării va trece în proprietatea Episcopiei Greco-Catolice de Oradea.

Art. 20. Asociaţia „Caritas Eparhial Oradea” va avea însemne proprii (emblemă, drapel, insignă), iar în cazul afilierii la structurile Caritas naţionale, europene sau internaţionale, asociaţia va putea folosi însemnele asociaţiilor respective, cu acordul acestora.

Art. 21. În vederea perfectării formalităţilor necesare înregistrării asociaţiei ca persoană juridică, cei cinci membri asociaţi fondatori care şi-au manifestat acordul în Procesul verbal de constituire al asociaţiei, îl desemnează pe domnul TODOREAN GRIGORESCU OLIMPIU care se legitimează cu C. I. Seria XH Nr. 178056, pentru semnarea actelor necesare înfiinţării asociaţiei, inclusiv actele autentice notariale.

Redactat şi autentificat în şase exemplare originale, la sediul Biroului Notar Public _________________

1. TODOREAN OLIMPIU _________________

2. BUBOI GAVRIL _________________

3. LAZA VIOREL _________________

4. NEGREA FELIX _________________

5. DOMUTA VALERIU______________

Direcţionează 3,5%
IEŞI DIN TIPAR!

DUŞURI SOCIALE
Susţine-ne!
Dezvoltat de: Azatech | Valid: XHTML | Valid: CSS